Rijksoverheid

GIPdatabank

Overzicht Beleidsmaatregelen farmaceutische zorg

1995 - 2016

Overzicht van de belangrijkste beleidsmaatregelen die sinds 1995 zijn genomen rondom de verstrekking farmaceutische zorg.

 • 2016, januari

  Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel niet meer afzonderlijk te declareren

  (Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

  De NZa heeft besloten dat het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel niet langer als een zelfstandig prestatie moet worden gedeclareerd. Er wordt een nieuwe prestatie geïntroduceerd: "terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel". Doordat het begeleidingsgesprek als een aparte prestatie naast de terhandstelling in rekening werd gebracht, werd soms ten onrechte verondersteld dat dit gesprek facultatief zou zijn. Echter het gesprek en de uitgifte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit is de reden dat er een aparte, gecombineerde prestatie wordt ingevoerd.


  De volgende prestaties zijn door de NZa vastgesteld:

     
  Standaardterhandstelling
  Weekterhandstelling
  Terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel

  Deze prestaties kunnen (indien geleverd) worden aangevuld met de volgende deelprestaties:

  ANZ-dienstverlening
  Bijzondere magistrale bereiding
  Reguliere magistrale bereiding
  Dienstverlening thuis

  Naast de uitgifte van een geneesmiddelen zijn nog de volgende overige zorgprestaties vastgesteld:

  instructie patiënt UR-geneesmiddel- gerelateerd hulpmiddel
  medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik
  farmaceutische begeleiding bij dagbehandeling/polikliniekbezoek
  farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname
  farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis
  voorlichting farmaceutisch zelfmanagement voor patiëntengroep (*)
  advies farmaceutische zelfzorg (*)
  advies gebruik UR-geneesmiddelen tijdens reis (*)
  advies ziekterisico bij reizen (*)
  onderlinge dienstverlening (*)
  (*) Deze prestaties worden niet vergoed vanuit de basisverzekering (Zvw)

  Beoogd effect: De transparantie in de prestatiebeschrijvingen en daarbij behorende tarieven blijft behouden, terwijl duidelijker wordt dat het begleidingsgesprek nieuw geneesmiddel onlosmakelijk verbonden is met de uitgifte van een nieuw geneesmiddel.

  Feitelijk effect: nog niet beoordeeld.