Dit is een GIP Nieuwsbrief

Gebruikersonderzoek GIPdatabank.nl

Help ons de GIPdatabank te optimaliseren, vul een korte vragenlijst in

De website GIPdatabank.nl wordt geoptimaliseerd. Uw mening, als bezoeker van de site, is hierbij
van groot belang. Daarom voert onderzoeksbureau MediaTest onderzoek uit. We stellen het zeer op
prijs als u hiervoor een korte vragenlijst in wilt vullen. Dit duurt maximaal 5 minuten.
Via onderstaande externe link komt u bij de vragenlijst. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Via deze link komt u bij de vragenlijst.

Het besloten deel van de GIPdatabank is geactualiseerd met cijfers over het eerste half jaar van 2022

Op het besloten gedeelte van de GIPdatabank zijn de eerste cijfers over het eerste half jaar van 2022 beschikbaar. Om bij de geactualiseerde rapportages te komen is het nodig om in te loggen op de GIPdatabank.

Wanneer we de cijfers over het gebruik van extramurale geneesmiddelen in de eerste helft van 2022 vergelijken met de zelfde periode in 2021, komen we tot de volgende resultaten:

 •  De vergoeding voor extramurale geneesmiddelen is gestegen met 10,3% naar 1,73 miljard euro.
 •  Het gebruik van extramurale geneesmiddelen, uitgedrukt in aantal DDD’s, is licht gestegen met 0,9%.
 •  Het aantal uitgiftes is gedaald met 0,5%.
 •  De prijs van extramurale geneesmiddelen , uitgedrukt in vergoeding per DDD, is met 9,4% gestegen naar 0,38 euro per DDD.

Bij deze observaties moet wel de kanttekening worden gemaakt dat de eerste twee kwartalen van 2021 de coronacrisis impact heeft gehad op zorggebruik.

Kijk voor meer informatie over de ontwikkelingen in het eerste half jaar van 2022 in de tabel met kwartaalcijfers in het besloten gedeelte van de GIPdatabank.

Grootste stijgers

Ten opzichte van het eerste half jaar van 2021 is Ivacaftor de grootste stijger in vergoeding in het eerste half jaar van 2022. De vergoeding aan dit geneesmiddelen, wat gebruikt wordt bij de behandeling van cystische fibrose is gestegen van 19 miljoen euro naar 34 miljoen euro.

De direct werkende orale anticoagulantia Apixaban en Rivaroxaban, behoren al sinds het toetreden op markt in 2012 tot de grootste stijgers. Ook in het eerste half jaar van 2022 stijgt de vergoeding van deze middelen

Een andere grote stijger is het in 2018 nieuw op de markt gekomen Semaglutide. Dit geneesmiddel, wat wordt gebruikt bij onvoldoende gereguleerde diabetes mellitus type 2, stijgt met 7 miljoen euro tot 24 miljoen euro in het eerste half jaar van 2022.

Kijk voor meer informatie over de grootste stijgers en dalers bij de rapportages ‘Top 25 stijgers kwartaal’ en ‘Top 25 dalers kwartaal’ in het besloten gedeelte van de GIPdatabank.

Nieuwe geneesmiddelen

Er zijn in het eerste half jaar van 2022 een aantal nieuwe middelen op de markt gekomen. Het meest opvallende nieuwe geneesmiddel is Ivacaftor met Tezacaftor en Elexacaftor. Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij de behandeling van cystische fibrose. In het eerste half jaar van 2022 is de vergoeding voor dit middel ongeveer 49 miljoen euro. Voor dit middel zijn prijsafspraken gemaakt.

Kijk voor meer informatie over nieuwe geneesmiddelen bij de rapportage ‘Nieuwe geneesmiddelen kwartaal’ in het besloten gedeelte van de GIPdatabank.

Algemene ontwikkeling

In vergelijking met de eerste helft van 2021 dalen de totale uitgaven aan extramurale hulpmiddelenzorg in de eerste zes maanden van 2022 met 2,5 % naar 779 miljoen euro. Het gaat hier echter om voorlopige cijfers. Gemiddeld stijgt het aantal gebruikers met ruim 5%. De gemiddelde kosten per gebruiker dalen in de eerste helft van 2022 met ruim 14 % in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar. Log in en kijk naar de kwartaalcijfers voor een compleet beeld van alle ontwikkelingen in de hulpmiddelenzorg per kwartaal in de periode 2019 – eerste helft 2022.

Kwaliteitskader hulpmiddelenzorg

Het Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg is een kwaliteitsstandaard uit het Register van Zorginstituut Nederland, waarin staat hoe de keuze van het juiste hulpmiddel voor een patiënt tot stand hoort te komen. Het geeft zorgverzekeraars houvast bij de zorginkoop en patiënten kunnen hun zorgverzekeraar hierop aanspreken. In 2017 zijn het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg drie aparte modules voor hulpmiddelenzorg bij stoma, continentie en diabetes opgenomen. In 2021 zijn de modules Compressiehulpmiddelenzorg en Prothesezorg aan het Kwaliteitskader toegevoegd. De ontwikkelingen in de kosten en het gebruik van deze hulpmiddelen in de eerste helft van 2022 worden hieronder even kort beschreven:

Hulpmiddelenzorg bij stoma

Voor wat betreft de voorzieningen voor stomapatiënten dalen de kosten per gebruiker in de eerste helft van 2022 met 2%. Het gemiddeld aantal gebruikers stijgt met ruim 1%. De uitgaven aan voorzieningen voor mensen met een stoma dalen met bijna 1% naar €52 miljoen in de eerste helft van 2022.

Hulpmiddelenzorg bij incontinentie

Ook de uitgaven aan incontinentiematerialen laten een daling zien in de eerste zes maanden van 2022 met bijna 1% naar totaal €67 miljoen. Deze daling wordt veroorzaakt door een daling van de kosten per gebruiker met 1% in vergelijking met de eerste helft van 2021. Het aantal gebruikers is gelijk gebleven.

Hulpmiddelenzorg bij diabetes

In de rapportage top 10 van de hulpmiddelen met de sterkste stijgers voor wat betreft de uitgaven in de eerste helft van 2022 worden de eerste en tweede plek ingenomen door achtereenvolgens de categorieën Glucose monitoring (FGM en CGM), Insuline-infuuspompen. Ook het aantal gebruikers van deze hulpmiddelen neemt in de eerste helft van 2022 toe in vergelijking met dezelfde periode in 2021.

Compressiehulpmiddelenzorg

Compressiehulpmiddelen worden op de GIPdatabank gerekend onder de categorie ‘H Transportondersteuners van bloed en lymfe’ en bevat de subcategorieën ‘H05 Therapeutische elastische kousen’, ‘H10 Aan- en uittrekhulp’ en ‘H15 Overige hulpmiddelen ter ondersteuning bloed en lymfe (o.a. lymfapressapparaat)’. Het aantal gebruikers van compressiehulpmiddelen daalt in de eerste helft van 2022 met ruim 3% in vergelijking met dezelfde periode in 2021. De kosten per gebruiker nemen ook af met 3,6%. De totale uitgaven aan compressiehulpmiddelen komen in de eerste helft van 2022 uit op €31,8 miljoen, een daling van bijna 7% ten opzichten van de eerste helft van 2021.

Prothesezorg

De kosten per gebruiker van de subcategorieën ‘J01 Armprothesen’ en ‘J02 Beenprothesen’ stijgen respectievelijk met 2% en 5%. Bij de subcategorie  ‘J03 Overige prothesen’ dalen de kosten per gebruiker met 3%. Bij ‘J04: Pruiken’ blijven de kosten per gebruiker in de eerste 6 maanden van 2022 ongeveer op het niveau van dezelfde periode in 2021. Maar bij alle subcategorieën daalt het aantal gebruikers in de eerste helft van 2022. Voor de hele categorie ‘J Prothesen’ betreft dit een daling van circa 8% naar ongeveer 12.600 gebruikers. Hierdoor dalen de uitgaven aan de categorie ‘J Prothesen’ in de eerste helft van 2022 met ruim 7% naar €28,3 miljoen.

Publicatie GIPeilingen | Hulpmiddelenzorg

Deze editie van GIPeilingen geeft inzicht in de kostenontwikkelingen in het gebruik van hulpmiddelenzorg in de periode 2016-2021. Het gaat om hulpmiddelen die (gedeeltelijk) worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Denk bijvoorbeeld aan hulpmiddelen om beter te horen, prothesen, rolstoelen, katheters en nog véél meer.

De kosten voor hulpmiddelenzorg zijn in de periode 2016-2021 jaarlijks met gemiddeld 3,2% gestegen naar een totaal van € 1,7 miljard. Het aantal gebruikers van hulpmiddelen steeg jaarlijks met gemiddeld 2,0% naar een totaal van 2,5 miljoen mensen. In de jaren 2016 t/m 2021 zijn de kosten beïnvloed door verschillende ontwikkelingen, waaronder:

 • De Flash Glucose Monitor (FGM) is opgenomen in het basispakket voor mensen met diabetes type 1 en 2 met een intensief insulineschema.
 • Voor hoortoestellen is de eigen bijdrage afgeschaft voor mensen tot 18 jaar.
 • Een btw-verhoging van 6% naar 9%.
 • Mogelijk heeft de COVID-19-pandemie ook een rol gespeeld.

Publicatie GIPeilingen | Extramurale geneesmiddelen

Deze editie van GIPeilingen geeft inzicht in de kostenontwikkelingen in het gebruik van extramurale geneesmiddelen in Nederland in de periode 2016-2021. Extramurale geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die met een recept worden voorgeschreven en verkrijgbaar zijn bij een apotheek. Én die door de zorgverzekeraar worden vergoed uit het basispakket.

De afgelopen jaren zijn de kosten voor extramurale geneesmiddelen met 7,3% gestegen naar een totaal van € 4.861 miljoen. Terwijl de kosten van 2016 t/m 2020 toenamen, was in 2021 sprake van een afname. De kostenontwikkelingen zijn o.a. beïnvloed door:

 • Geen vergoeding meer uit het basispakket van vitaminen, mineralen en paracetamol.
 • De invoering van een maximumbedrag voor de eigen bijdrage voor geneesmiddelen.
 • Een btw-verhoging van 6% naar 9%.
 • De COVID-19-pandemie.
 • De herijking van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp).
 

You are receiving this because you are subscribed to this newsletter from Zorginstituut Nederland. Unsubscribe.