1997, januari

Subsidieregeling methadon

(Wettelijk kader: AWBZ)

De subsidieregeling geldt vooralsnog voor het jaar 1997 en 1998, en is bedoeld voor de bekostiging van methadonverstrekking door instellingen voor ambulante verslavingszorg. De subsidieregeling is daarna jaarlijks verlengd.

Beoogd effect: scheppen van een financieringstitel voor de verstrekking van methadon vanuit de ambulante verslavingszorg.

Feitelijk effect: in overeenstemming met het beoogde doel. In 1997 bedroegen de hiermee gepaard gaande kosten € 1,4 miljoen.

1997, januari

Regeling algemene eigen bijdrage

(Wettelijk kader: Ziekenfondswet)

Per 1 januari 1997 is een eigenbijdragesysteem voor ziekenfondsverzekerden ingevoerd, waardoor 20% (maximaal € 90,76 per hoofdverzekerde per jaar) van de kosten van enkele ZFW-verstrekkingen (o.a. farmaceutische hulp) ten laste van de verzekerde wordt gebracht. In het Regeerakkoord 1998 is besloten deze algemene eigen bijdrage m.i.v. 1 januari 1999 stop te zetten vanwege het beperkte remeffect en de hoge uitvoeringskosten.

Beoogd effect: lastenverlaging Algemene Kas van circa € 295 miljoen per jaar alsook een lager gebruik (remeffect) van voorzieningen.

Feitelijk effect: de opbrengst wordt door VWS voor 1997 geraamd op circa € 272 miljoen.

1997, januari

Reparatie Wet Van Otterloo en Wet herstructurering ZFW

(Wettelijk kader: Ziekenfondswet)

Voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden geldt een inkomensgrens, die per 1 januari 1997 en 1 juli 1997 in het kader van de Wet Van Otterloo is verhoogd. Verder wordt de medeverzekering van studenten van 18 tot 27 jaar met studiefinanciering binnen een tijdsbestek van 4 jaar beëindigd.

Beoogd effect: personen van 65 jaar en ouder naar draagkracht premie laten betalen voor de ziektekostenverzekering.

Feitelijk effect: voor 1997 is sprake van een instroom van circa 90.000 personen van 65 jaar en ouder naar de ZFW; voor 1998 wordt een uitstroom van ongeveer 45.000 personen van 65 jaar en ouder verwacht. De uitstroom van studenten vanuit de ZFW wordt geraamd op 50.000 in 1997, 22.000 in 1998 en 15.000 in 1999. De meerkosten voor farmaceutische hulp door deze verzekerdenbewegingen werden door Zorginstituut Nederland geraamd op € 36,3 miljoen (1997) resp. € 13,6 miljoen (1998).

1997, mei

Subsidieregeling taxoïden

(Wettelijk kader: AWBZ)

In totaal is € 22,7 miljoen beschikbaar gesteld (voor 1997: € 9,1 miljoen en voor 1998:
€ 13,6 miljoen) om de kosten van de taxoïden (intramuraal) voor maximaal 90% te vergoeden. Dit ten behoeve van de behandeling van patiënten met eierstokkanker en borstkanker, die geen baat meer hebben bij de tot dan toe gebruikelijke chemotherapie.

Beoogd effect: personen van 65 jaar en ouder naar draagkracht premie laten betalen voor de ziektekostenverzekering.

Feitelijk effect: voor 1997 is sprake van een instroom van circa 90.000 personen van 65 jaar en ouder naar de ZFW; voor 1998 wordt een uitstroom van ongeveer 45.000 personen van 65 jaar en ouder verwacht. De uitstroom van studenten vanuit de ZFW wordt geraamd op 50.000 in 1997, 22.000 in 1998 en 15.000 in 1999. De meerkosten voor farmaceutische hulp door deze verzekerdenbewegingen werden door Zorginstituut Nederland geraamd op € 36,3 miljoen (1997) resp. € 13,6 miljoen (1998).

1997, juni

Subsidieregeling nationaal programma grieppreventie

(Wettelijk kader: AWBZ)

In vervolg op de subsidieregeling griepvaccinatie (1996) wordt de programmatische preventie van influenza door griepvaccinatie uitgevoerd als nationaal programma. Het nationaal programma grieppreventie heeft betrekking op de in 1996 door de Gezondheidsraad gedefinieerde risicogroepen en personen van 65 jaar en ouder.

Beoogd effect: verhoging van de vaccinatiegraad van de zogenaamde risicogroepen en personen ouder dan 65 jaar.

Feitelijk effect: in overeenstemming met het beoogde effect.

1997, november

Opname nieuwe geneesmiddelen

(Wettelijk kader: Ziekenfondswet)

Door de minister zijn, vooruitlopend op de beoordeling van de zogenoemde wachtkamermiddelen (geclausuleerde sluiting van bijlage 1b), een viertal nieuwe geneesmiddelen (felbamaat, lamotrigine, mycofenolaatmofetil en tacrolimus) opgenomen op bijlage 1b van het GVS.

Beoogd effect: verbreding van medicamenteuze behandelingsmogelijkheden voor epilepsie, syndroom Lennox Gastaut en transplantatiepatiënten (afstotingsreacties).

Feitelijk effect: in overeenstemming met het beoogde effect.