2000, januari

Kosten van haemostatica worden onder ziekenhuisbudget gebracht

(Wettelijk kader: Ziekenfondswet, Wet Tarieven Gezondheidszorg)

Per 1 januari 2000 zijn aanspraken voor haemostatica (behandeling van hemofiliepatiënten) onder de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) gebracht en deze aanspraken maken onderdeel uit van de verstrekking ziekenhuisverpleging.

Beoogd effect: inbedding behandelkosten voor hemofiliepatiënten in ziekenhuisbudget.

Feitelijk effect: in overeenstemming met beoogde effect; in 2000 bedroegen de kosten voor haemostatica (t.b.v. de verstrekking ziekenhuisverpleging) voor ziekenfondsverzekerden circa € 54 miljoen.

2000, januari

Verdere verlaging geneesmiddelenvergoeding apotheekhoudenden (clawback)

(Wettelijk kader: Wet Tarieven Gezondheidszorg)

Per 1 juli 1998 werd de vergoeding van een groot aantal geneesmiddelen met 4,77% verlaagd. Dit met het doel om de door de apotheekhoudenden verkregen kortingen en bonussen op de inkoop van de geneesmiddelen af te romen. Voor 1999 en 2000 zijn deze percentages aangepast naar respectievelijk 3,5% en 6,82%. Voor 2000 werd de maximum korting per receptregel vastgesteld op € 6,80.

Beoogd effect: afroming van de door apotheekhoudenden verkregen inkoopkortingen op geneesmiddelen door verlaging van de (inkoop)vergoedingen voor geneesmiddelen.

Feitelijk effect: in overeenstemming met beoogde effect. De opbrengsten van deze maatregel worden door het GIP over de afgelopen jaren becijferd op: € 53,3 miljoen (1998) en € 83,5 miljoen (1999).

De opbrengsten (inclusief 6% BTW) van de clawback-maatregel worden door het GIP als volgt geraamd:

1998 € 53,3 mln
1999 € 83,5 mln
2000 € 150,3 mln
2001 € 162,7 mln
2002 € 174,6 mln
2003 € 189,7 mln

Vanaf 2004 maken de opbrengsten van de clawback onderdeel uit van het geneesmiddelenconvenant.

2000, januari

Instroom kleine zelfstandigen in de ziekenfondswet

(Wettelijk kader: Ziekenfondswet)

Per 1 januari 2000 zijn zogenaamde kleine zelfstandigen met een inkomen onder de € 18.696 verplicht verzekerd op basis van de Ziekenfondswet. Gelijktijdig is de loongrens bevroren waardoor de komende jaren sprake zal zijn van een versnelde uitstroom van ziekenfondsverzekerden naar particulieren ziektekostenverzekering.

Beoogd effect: instroom van kleine zelfstandige in het ziekenfonds, versnelde uitstroom ziekenfondsverzekerde naar particulier verzekering.

Feitelijk effect: in overeenstemming met het beoogde effect; in 2000 groeide het aantal ziekenfondsverzekerden met bijna 340.000 verzekerden; in 2001 en 2002 wordt rekening gehouden met een lichte daling van het aantal ziekenfondsverzekerden.

 

2000 - 2001

Deregulering en instrumentering zorgverzekeraars

(Wettelijk kader: breed)

In 2002/2001 wordt het overheidsbeleid gedomineerd door maatregelen gericht op deregulering en instrumentering van zorgverzekeraars om op regionaal niveau de regie te kunnen voeren in het farmaciedossier. De belangrijkste voornemens waren gegroepeerd rondom een drietal thema's te weten (1) grotere invloed zorgverzekeraars op voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen, (2) grotere invloed zorgverzekeraars op prijs en vergoeding van geneesmiddelen en (3) mogelijk maken van nieuwe toetredingen tot de geneesmiddelenmarkt.

De opvallendste maatregelen in dit kader zijn:

  • regeling administratievoorschriften
  • doelmatigheidsmodules/tariefdifferentiatie
  • vereenvoudiging clustering GVS (criteria: gelijksoortige werking en gelijke toedieningsweg)
  • opheffen verbod eigen instelling en bestuurlijke deelneming door ziekenfondsen
  • aanpassen artikel 13 WOG (mogelijkheden voor nieuwe aanbieders op de geneesmiddelenmarkt)