2000 - 2001

Deregulering en instrumentering zorgverzekeraars

(Wettelijk kader: breed)

In 2002/2001 wordt het overheidsbeleid gedomineerd door maatregelen gericht op deregulering en instrumentering van zorgverzekeraars om op regionaal niveau de regie te kunnen voeren in het farmaciedossier. De belangrijkste voornemens waren gegroepeerd rondom een drietal thema's te weten (1) grotere invloed zorgverzekeraars op voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen, (2) grotere invloed zorgverzekeraars op prijs en vergoeding van geneesmiddelen en (3) mogelijk maken van nieuwe toetredingen tot de geneesmiddelenmarkt.

De opvallendste maatregelen in dit kader zijn:

  • regeling administratievoorschriften
  • doelmatigheidsmodules/tariefdifferentiatie
  • vereenvoudiging clustering GVS (criteria: gelijksoortige werking en gelijke toedieningsweg)
  • opheffen verbod eigen instelling en bestuurlijke deelneming door ziekenfondsen
  • aanpassen artikel 13 WOG (mogelijkheden voor nieuwe aanbieders op de geneesmiddelenmarkt)