2008, januari

Verruiming aanspraken anticonceptiemiddelen

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

In 2004 werd een leeftijdsgrens (tot 21 jaar) geïntroduceerd voor de vergoeding van anticonceptiemiddelen (anticonceptiepil, spiraaltje, pessarium en Nuvaring). Per 1 januari 2008 is de leeftijdgrens voor de vergoeding van deze anticonceptiemiddelen weer ongedaan gemaakt. De meerkosten van deze maatregel worden door Zorginstituut Nederland geraamd op circa € 85 miljoen. Een deel van deze kosten zullen ten laste komen van het verplichte eigen risico dat sinds 2008 geldt. Het eigen risico bedraagt € 150,00 per verzekerde per jaar.

2008, juni

Individueel preferentiebeleid zorgverzekeraars

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Met ingang van juni 2008 hebben een aantal grote zorgverzekeraars hun preferentiebeleid uitgebreid: voor geneesmiddelen met eenzelfde werkzame stof worden alleen nog de goedkoopste middelen vergoed. Om als preferent te worden aangewezen hebben een groot aantal fabrikanten hun prijzen fors verlaagd. Ten opzichte van het prijsniveau 2004 is sprake van een daling met gemiddeld 90%. Dit individuele preferentiebeleid leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing, die door ons wordt geraamd op circa € 300 miljoen op jaarbasis.

2008, juli

Schorsing clawback-maatregel door rechtelijke uitspraak

(Wettelijk kader: Wet Marktordening Gezondheidszorg)

In juli 2008 oordeelde de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven dat de clawback-korting op de inkoopprijzen voor geneesmiddelen voor de rest van dat jaar moest worden geschorst. Op verzoek van de apothekersorganisatie KNMP oordeelde de rechter dat de NZa het apothekerstarief opnieuw moest vaststellen en hierbij rekening moest houden met het extra verlies aan inkoopvoordelen als gevolg van de prijsverlagingen voor generieke geneesmiddelen medio 2008. In december 2008 heeft de NZa een nieuwe tariefbeschikking vastgesteld, waarin het tarief voor apotheekhoudenden voor 2009 werd opgehoogd van € 6,10 (gemiddeld WMG-tarief voor 2008) naar € 7,26. Voorts werd de clawback-maatregel weer geactiveerd en (tijdelijk) opgehoogd naar 8,53%.

Het verlies aan clawback-opbrengst over de tweede helft van 2008 wordt door ons geraamd op ruim € 90 miljoen. Door de tijdelijke verhoging van het clawback-percentage van 6,82% naar 8,53% in 2009 zal de clawback-opbrengst in 2009 ruim € 30 miljoen hoger uitvallen.

2008, juli

Invoering gedifferentieerde tariefstelling

(Wettelijk kader: Wet Marktordening Gezondheidszorg)

Met ingang van 1 juli 2008 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het tot dan geldende eenheidstarief (een vast bedrag van € 6,10 per aflevering) vervangen door een gedifferentieerde tariefstelling waarin de hoogte van het tarief werd gekoppeld aan de geleverde prestatie. Iets meer dan de helft van de in 2008 afgeleverde voorschriften (uitgiften) zijn onder het nieuwe tariefregime afgehandeld. In de nieuwe tariefstructuur gaat de NZa uit van twee basisprestatie: een standaarduitgifte en een aflevering in een weekdoseringssysteem. Daarnaast is het mogelijk om in een aantal gevallen aanvullende prestaties in rekening te brengen. Hiervoor is het belangrijk om te bepalen of het gaat om een eerste uitgifte en/of een uitgifte in de avond/nacht of in het weekend. Ook is het mogelijk om een extra vergoeding te claimen voor eigen apotheekbereidingen (magistrale bereidingen). Met de introductie van dit nieuwe tarief is het abonnementshonorarium voor apotheekhoudende huisartsen komen te vervallen.

Beoogd effect: De beloning voor de dienstverlening van apothekers in overeenstemming te brengen met inspanning voor de geleverde prestatie.

Feitelijk effect: In 2008 werden 86,0 miljoen voorschriften onder het nieuwe tariefregime afgehandeld. Ruim 21% van de uitgiften heeft betrekking op een aflevering via een weekdoseringssysteem. In bijna 22% van de uitgiften is ook nog een aanvullende prestatie in rekening gebracht. In het leeuwendeel van de gevallen ging het om een eerste uitgifte.