2009, januari

Verruiming aanspraak op voedingsmiddelen

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

De minister van VWS heeft de aanspraak op dieetpreparaten op basis van het advies van Zorginstituut Nederland per 1 januari 2009 gewijzigd. Hiermee is de beperking van de indicatie voor dieetpreparaten voor bepaalde ziekten bij ziektegerelateerde ondervoeding opgeheven. Tevens is de mogelijkheid toegevoegd via een behandelprotocol of richtlijn in aanmerking te komen voor de vergoeding van dieetpreparaten. Deze (gewijzigde) voorwaarden waaronder deze groep middelen met ingang van 1 januari 2009 worden vergoed, zijn opgenomen op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.

Feitelijk effect: Vanuit de Zvw bezien is het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen in 2009 met circa 70% afgenomen. De kosten voor deze groep geneesmiddelen zijn met circa € 70 miljoen gedaald. Echter het feitelijke gebruik van deze middelen is gedaald met 15%, zodat veel gebruikers de kosten van deze middelen voortaan voor eigen rekening hebben moeten nemen.

2009, januari

Beperking aanspraken slaap- en kalmeringsmiddelen (benzodiazepinen)

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Met ingang van 1 januari 2009 zijn beperkende voorwaarden gesteld aan de vergoeding van slaap- en kalmeringsmiddelen. Deze middelen worden nog slechts vergoed indien sprake is van:

  • Een onderhoudsbehandeling bij epilepsie of als behandeling bij epileptisch insult
  • De behandeling van angststoornissen, waarbij medicamenteuze therapie met ten minste twee antidepressiva overeenkomstig de geldende richtlijnen heeft gefaald
  • De behandeling bij multipele psychiatrische problematiek, waarbij behandeling met hoge doses benzodiazepinen noodzakelijk is
  • Palliatieve sedatie bij terminale zorg.

Beoogd effect: Terugdringen van het langdurende gebruik van deze middelen, inclusief de daarmee gepaard gaande gevolgen van medicijnverslaving bij langdurend gebruik van deze benzodiazepinen.

Feitelijk effect: In zijn algemeenheid geldt dat het gebruik van deze middelen in 2009 daadwerkelijk is teruggedrongen. De cijfermatige resultaten van de evaluatie van deze pakketmaatregel zijn op dit moment echter nog niet bekend.

2009, september

Onderzoek naar kortingen en bonussen bij apotheekhoudenden

(Wettelijk kader: niet van toepassing)

In opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt door ConQuaestor onderzoek onder apotheekhoudenden gedaan naar de omvang van kortingen en bonussen die zij in het afgelopen jaren (2007 en 2008) hebben ontvangen. De omvang van deze inkoopvoordelen wordt door de onderzoekers geschat op € 777 miljoen in 2007 en € 583 miljoen in 2008. Dit komt overeen met een kortingspercentage van 19,8% (2007) en 15,1% (2008) van de inkoopwaarde van de door apotheekhoudenden afgeleverde WMG-geneesmiddelen.

Beoogd effect: Onderbouwing voor aanscherping van het voor 2009 te hanteren tarief en de gehanteerde afromingpercentages in de zogenoemde clawback-maatregel.

Feitelijk effect: Op grond van dit onderzoek komt de NZa tot de conclusie dat wanneer de exploitatiekosten van apotheekhoudenden worden verminderd met de opbrengsten uit kortingen en bonussen de resterende kosten kunnen worden gedekt uit een WMG-tarief van gemiddeld € 7,28 per receptregel.