2011, januari

Beperking aanspraak op anticonceptiemiddelen

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Per 1 januari 2011 wordt de aanspraak op anticonceptiemiddelen beperkt tot vrouwen jonger dan 21 jaar. In feite keren we hiermee terug naar de situatie die bestond in 2004 t/m 2007.

Beoogd effect: Verlaging van de uitgaven voor farmaceutische zorg ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De besparingsopbrengst wordt door het GIP geraamd op circa € 65 miljoen. Dit is inclusief een deel van de kosten die in 2010 nog ten laste van het eigen risico werden gebracht.

Feitelijk effect: Het beoogde effect, een daling van de uitgaven ten laste van de Zorgverzekeringswet, is gerealiseerd. De uitgaven zijn in belangrijke mate verschoven naar de aanvullende verzekering en eigen betalingen.

2011, januari

Beperking vergoeding van antidepressiva

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Om een doelmatiger gebruik van antidepressiva te bevorderen zijn aan de vergoeding van deze middelen nadere voorwaarden gesteld. Bij het voorschrijven van deze middelen dient de voorschrijver zich voortaan te baseren op de door de eigen beroepsgroep opgestelde richtlijnen voor behandeling van depressies dan wel te beperken tot de voor deze middelen vastgelegde geregistreerde indicaties (Geneesmiddelenwet).

Beoogd effect: Een doelmatiger gebruik van antidepressiva in de voorschrijfpraktijk. Er is geen financiële taakstelling bekend.

Feitelijk effect: Moet nog worden beoordeeld.

2011, januari

Tariefsaanpassing apotheekhoudenden

(Wettelijk kader: WMG)

Per 1 januari 2011 gelden er nieuwe aflevertarieven voor apotheekhoudenden. Ten opzichte van 2010 zijn de tarieven iets verlaagd en is het clawback-percentage weer teruggebracht naar 6,82% (maximale clawback per uitgifte blijft staan op € 6,80). De clawback, bedoeld om de bovenmatige inkoopvoordelen van apotheekhoudenden af te romen, bedroeg in de jaren 2009 en 2010 nog 8,53%. De aflevertarieven voor 2011 worden hieronder weergegeven (tussenhaakjes, ter vergelijking 2010)

Basisprestaties:
Standaarduitgifte € 5,74 ( € 5,99 )
Weekuitgifte € 3,16 ( € 3,29 )
Aanvullende prestaties:
Eerste ter handstelling € 5,74 ( € 5,99 )
Avond/nacht of weekend aflevering € 11,48 ( € 11,97 )
Regulier magistrale bereiding € 11,48 ( € 11,97 )
Bijzondere (complexe) magistrale bereiding € 86,12 ( € 89,78 )

 

Beoogd effect: De inkomsten van apotheekhoudenden uit het WMG-tarief en de extra inkomsten uit inkoopvoordelen op de afgeleverde geneesmiddelen (rekening houdend met de clawback) in overeenstemming brengen met de gemaakte kosten voor het afleveren van geneesmiddelen.

Feitelijk effect: Sinds 2010 is er geen systematisch onderzoek meer gedaan naar de praktijkkosten van apothekers in relatie tot de inkomsten uit het WMG-tarief en de genoten inkoopvoordelen. Het is daarom niet mogelijk om te boordelen of het evenwicht tussen praktijkkosten en inkomsten in de loop der jaren (on)evenwichtiger is geworden.

2011, januari

Deelname aan programma's voor Stoppen Met Roken worden vergoed

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Met ingang van 1 januari 2011 komen de kosten voor professionele ondersteuning en het gebruik van bepaalde geneesmiddelen bij het stoppen-met-roken voor vergoeding in aanmerking. De vergoeding is beperkt tot die ondersteuningsprogramma's die door de zorgverzekeraars zijn gecontracteerd. Binnen deze contracten worden ook afspraken gemaakt over het gebruik van geneesmiddelen. Deze middelen worden afzonderlijk vergoed en vallen niet onder de regeling farmaceutische zorg.

Beoogd effect: Terugdringen van het aantal mensen dat rookt en daarmee het terugdringen van aandoeningen die aan het roken zijn gerelateerd. De extra kosten die hiermee zijn gemoeid worden geraamd op circa € 25 miljoen.

Feitelijk effect: De maatregel is in 2012 weer (gedeeltelijk) ongedaan gemaakt. Het Trimbos Instituut constateert een daling in het aantal rokers in de periode 2009 t/m 2011 en een stabilisering in 2012. Niet beoordeeld kan worden welke invloed de beleidsmaatregel hierin heeft gehad.