2015, januari

Vergoeding van overige Oncolytica naar medisch specialistische hulp

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Per 1 januari 2015 worden de overige oncolytica alleen nog vergoed als onderdeel van de verstrekking medisch specialistische zorg. Het ziekenhuis kan de kosten van deze middelen afzonderlijk declareren bij de zorgverzekeraar.


 

Het gaat om de volgende geneesmiddelen:

                 

Oncolytica:  
Cyclofosfamide (Endoxan ®) L01AA01
Chloorambucil (Leukeran ®)) L01AA02
Melfalan (Alkeran ®) L01AA03
Busulfan (Myleran ®, Busilvex ®) L01AB01 
Thiotepa (Tepadina ®) L01AC01
Lomustine (Belustine ®) L01AD02
Temozolomide (Temodal ®) L01AX03
Tioguanine (Lanvis ®) L01BB03
Fludarabine (Fludara ®) L01BB05
Cytarabine (Depocyte ®) L01BC01
Capecitabine (Xeloda ®) L01BC06
Tegafur combinatiepreparaten (Teysuno ®) L01BC53
Vinblastine L01CA01
Vincristine L01CA02 
Etoposide (Vepesid ®, Eposin ®, Toposin ®) L01CB01
Teniposide (Vumon ®) L01CB02
Dactinomycine (Lyovac ®) L01DA01
Epirubicine (Farmorubicine ®) L01DB03
Idarubicine (Zavedos ®) L01DB06
Mitoxantron L01DC07
Bleomycine (Bleomedac ®) L01DC01
Mitomycine (Mitomycin-c ®) L01DC03
Cisplatine L01XA01
Procarbazine (Natulan ®) L01XB01 
Hydroxycarbamide (Hydrea ® en Hydroxyurea ®) L01XX05
Estramustine (Estracyt ®) L01XX11 
Tretinoïne (alleen capsules) (Vesanoid ®) L01XX14
Topotecan (Hycamtin ®) L01XX17
Anagrelide (Xagrid ®) L01XX35
Thalidomide L04AX02
Daunorubicin (Cerubidine ®) L01DB02
Ruxolitinib (Jakavi ®) L01XE18

Beoogd effect: Het gaat hier om relatief dure geneesmiddelen, waarvan de kosten jaarlijks meer dan gemiddeld stegen. Verwacht wordt dat ziekenhuizen in staat zijn met de fabrikanten en leveranciers van deze middelen te onderhandelen over lagere inkoopprijzen, waardoor de kostenstijging veel gematigder zal gaan uitpakken.

Feitelijk effect: nog niet beoordeeld.

2015, maart

Uniformering beoordelingsprocedure voor Doorgeleverde Bereidingen

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Het aantal doorgeleverde bereidingen (magistrale bereidingen die niet door de eigen apotheek, maar centraal door zogenoemde grootbereiders worden aangeboden) neemt een grote vlucht. In principe heeft de verzekerde aanspraak op magistrale bereidingen, mits sprake is van een rationele farmacotherapie: de werkzaamheid/effectiviteit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Ook moet worden afgewogen of deze bereiding het meest economisch is voor de zorgverzekering en de patiënt. Magistrale bereidingen die vergelijkbaar zijn aan geneesmiddelen die ook als handelsproduct worden aangeboden of die vergelijkbaar zijn aan zelfzorgmiddelen die niet vanuit het GVS worden vergoed zijn uitgesloten van vergoeding. In de praktijk ontstond onduidelijkheid over de vergoedingsstatus van deze doorgeleverde bereidingen en waren er ook grote verschillen tussen zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hebben daarom besloten om tot een gezamenlijke beoordelingsprocedure te komen, waardoor de beoordeling op rationaliteit en de vaststelling van de vergoedingsstatus van deze doorgeleverde bereidingen zoveel mogelijk eenduidig en transparant plaatsvindt. Het resultaat van deze beoordelingsprocedure is gepubliceerd en biedt verzekerden en apothekers meer houvast. Vanaf medio 2015 worden nieuwe doorgeleverde bereidingen alleen nog maar vergoed als deze zijn beoordeeld en voldoen aan de criteria voor rationele farmacotherapie.

Beoogd effect: Transparante en systematische beoordeling van de vergoedingsstatus van doorgeleverde bereidingen en duidelijkheid naar de verzekerde hierover.

Feitelijk effect: nog niet beoordeeld.

2015, juli

Nieuwe declaratiestandaard voor farmaceutische zorg

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Per 1 juli 2015 is er een nieuwe declaratiestandaard (AP204/305) ingevoerd. Deze nieuwe standaard is geschikt om alle door de apotheker verleende zorgprestaties, afzonderlijk te declareren. Tot die tijd moesten de overige (niet aan de uitgifte van een geneesmiddel gebonden zorgprestaties) nog afzonderlijk worden gedeclareerd.

Beoogd effect: Vereenvoudiging van het declaratieproces.

Feitelijk effect: nog niet beoordeeld.