2017, januari

Nieuwe declaratiestandaard voor dure geneesmiddelen (add-on)

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over de invoering van een nieuwe declaratiestandaard voor dure geneesmiddelen; het gaat om dure geneesmiddelen (inclusief de stollingsfactoren) die door de NZa zijn aangewezen als add-on. De declaraties zullen vanaf 1 januari 2017 plaatsvinden op ZI-nummer, en de declaratie bevat tevens gegevens over de voorgeschreven indicatie. Ter ondersteuning van het declaratieproces wordt de G-Standaard uitgebreid met een afzonderlijk een add-on gegevensbestand, inclusief de door de NZa vastgestelde declaratieprijzen.

Beoogd effect: Door de add-on geneesmiddelen te registreren en te declareren op de manier waarop ze ingekocht worden, verbetert de transparantie, de doelmatigheid, de toegankelijkheid, de kwaliteit, het toezicht en de juridische houdbaarheid van het geneesmiddelenbeleid.

Feitelijk effect: nog niet beoordeeld.

 

2017, januari

Geneesmiddelentekorten

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Bij apothekers en zorgverzekeraars is behoeft aan actuele informatie over (dreigende) tekorten in de levering van bepaalde geneesmiddelen. Op de website: www.farmanco.knmp.nl geeft de KNMP deze informatie waardoor beter kan worden ingespeeld op het zoeken naar alternatieven voor geneesmiddelen die (tijdelijk) niet meer leverbaar zijn.

Beoogd effect:

Feitelijk effect: nog niet beoordeeld.

 

2017, januari

Prijsonderhandelingen rondom dure geneesmiddelen

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Vijf jaar geleden is het ministerie van VWS begonnen met het afsluiten van financiële arrangementen bij besluiten over opname in het basispakket van bepaalde dure nieuwe geneesmiddelen. Dit beleid leidt er toe dat dure geneesmiddelen tegen aanvaardbare prijzen toch beschikbaar kunnen komen voor de patiënt. Voor dure geneesmiddelen wordt hiertoe door de minister van Volksgezondheid onderhandelt met de fabrikant over de in Nederland te hanteren prijzen. De uitkomsten van deze prijsonderhandelingen zijn niet openbaar. Wel liet het ministerie van VWS in november 2017 weten dat deze financiële arrangementen in 2015 en 2016 gezamenlijk geleid hebben tot een uitgavenverlaging van € 159,6 miljoen. Aanvankelijk werden alleen voor extramurale geneesmiddelen financiële arrangementen afgesloten. Sinds 2015 worden ook voor nieuwe dure geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg prijsonderhandelingen gevoerd en financiële arrangementen afgesloten.

Beoogd effect:

Feitelijk effect: nog niet beoordeeld.

 

2017, januari

Publicatie Horizonscan nieuwe geneesmiddelen

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

In september 2017 heeft het Zorginstituut de eerste Horizonscan gepubliceerd; deze zal periodiek worden geactualiseerd en de beschikbare informatie zal verder worden uitgebreid. De Horizonscan biedt een integraal, openbaar en objectief overzicht van geneesmiddelen die op de markt verwacht worden. Met deze Horizonscan wil het Zorginstituut de informatiepositie van betrokkenen (behandelaren, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en ook de overheid) versterken zodat ze vroegtijdig op de hoogte zijn van markttoetreding van dure en innovatieve geneesmiddelen en kunnen inspelen op de mogelijke gevolgen hiervan.

Beoogd effect:

Feitelijk effect: nog niet beoordeeld.