Sinds 2004 zijn de gegevensbestanden van het GIP op een toegankelijke manier ontsloten via www.gipdatabank.nl. De GIPdatabank is een unieke openbare gegevensbron met gedetailleerde cijfers over het gebruik van genees- en hulp­middelen in Nederland over de afgelopen vijf jaar. Hier vindt u gedetailleerde informatie over het volume (aantal uitgiftes en aantal standaard dagdoseringen), de daarmee gepaard gaande kosten en het aantal gebruikers van geneesmiddelen en hulpmiddelen.

De gegevensbestanden van het GIP zijn gebaseerd op de declaratiegegevens voor de farmaceutische zorg (inclusief dieet- en voedingsmiddelen) en hulpmiddelenzorg, afkom­stig van 19 zorgverzekeraars (risicodragende labels). Het gaat daarbij om genees- en hulpmiddelen die extramuraal door de huisarts of de specialist zijn voorge­schreven, vervolgens zijn afgeleverd door een apotheker, apotheekhoudend huisarts of leverancier van hulpmidde­len. Het gaat om geneesmiddelen en hulpmiddelen die door de zorgverzekeraar op grond van de Zorgverzekeringswet (basisverzekering) zijn vergoed.

Bij de gegevensverwerking, het classificeren van de data en het opstellen van rapportages, maken we intensief gebruik van informatiesystemen van derden, waaronder de G-Standaard van Z-Index, het Bever-hulp­middelenbestand van Nigella en de ATC/DDD-indexen van de WHO.

Bij de veelgestelde vragen vindt u een beschrijving van de GIPdatabank, de open-data en de gebruikte begrippen en defi­nities. De belangrijkste beleidsmaatregelen van de afgelopen twintig jaar laten we in een apart overzicht zien. Als uw vraag niet bij de veelgestelde vragen staat, kunt u deze mailen via het contactformulier.

Naast het openbaar toegankelijke gedeelte kent de GIPdatabank ook een besloten gedeelte, dat alleen toegankelijk is voor zorgverzekeraars en een beperkt aantal organisaties waarmee Zorginstituut Nederland een overeen­komst heeft gesloten. De zorgverzekeraars kunnen hun eigen cijfers vergelijken met landelijke referentiecijfers, de andere organisaties krijgen de landelijke referentiecijfers gepresen­teerd tot een dieper niveau dan op het openbare gedeelte. De organisaties die toegang hebben tot het besloten gedeelte zijn: het Ministerie van VWS, de NZa, het RIVM, het bijwerkin­gen centrum Lareb, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het IVM.

Gebruikerstips

Via de zoekfunctie kunt u een geneesmiddel zoeken op de merknaam (de handelsnaam die de fabrikant aan zijn middel geeft) of de stofnaam (de werkzame stof). Maak gebruik van de wildcard *, om de zoekterm heen, voor een beter zoekresultaat. Doordat we met de zogenoemde ATC-codering aansluiten bij het internationale classifi­catiesysteem voor geneesmiddelen, is het mogelijk om de geneesmiddelen die tot eenzelfde therapeutische groep behoren onderling te vergelijken. Voor wat betreft de hulpmiddelen sluiten we aan bij de internationale ISO-classificatie en sluit de clustering van hulpmiddelen aan bij de indeling zoals deze in de Zorgverzekeringswet wordt aangehouden.

De gegevens en overzichten uit de GIPdatabank kunnen eenvoudig worden gekopieerd naar andere programma’s, bijvoorbeeld Excel; daarna kunt u er zelf mee aan de slag.

Het zoekmenu op de GIPdatabank is overzichtelijk en toegankelijk. Op de openingspagina vindt u vier selectie­menu’s waarin u kunt aangeven welke informatie u wenst. In het eerste selectiescherm kiest u voor “geneesmiddelen” of “hulpmiddelen” waarna u in het volgende dropdown menu ziet welke overzichten u kunt raadplegen. In het derde selectiescherm staan de beschikbare gegevens-soorten bij het gekozen overzicht. In het laatste menu kunt u bij een aantal rapportages nog kiezen voor een specificatie, bijvoorbeeld “kosten per gebruiker”.