Geldend op 05-05-2023, Bijlage 2. horende bij artikel 2.5, tweede en derde lid, van de Regeling zorgverzekering

1. Polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde die niet kan uitkomen met aangepaste normale voeding en andere producten van bijzondere voeding en die:

 • a.lijdt aan een stofwisselingsstoornis,

 • b.lijdt aan een voedselallergie,

 • c.lijdt aan een resorptiestoornis,

 • d.lijdt aan een, via een gevalideerd screeningsinstrument vastgestelde, ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop, of

 • e.daarop is aangewezen overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard.

2.

[Red: Vervallen.]

3. Difterievaccin, poliomyelitisvaccin, kinkhoestvaccin dan wel combinaties van twee of meer van deze vaccins of met het tetanusvaccin

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde

 • a.jonger dan achttien jaar, of

 • b.die zwanger is en aangewezen op een tetanusprofylaxe

4. Hepatitis vaccins

 • a.Hepatitis A-vaccin

  Voorwaarde:

  uitsluitend voor een verzekerde:

  • 1°.die lijdt aan een chronische hepatitis B-infectie,

  • 2°.met een chronische hepatitis C-infectie, of

  • 3°.met een niet-virale chronische leverziekte, en die daarbij een verhoogde kans op een hepatitis A-infectie heeft, tenzij de verhoogde kans op besmetting een gevolg is van reizen, beroepsuitoefening of een epidemie.

 • b.Hepatitis B-vaccin

  Voorwaarde:

  uitsluitend voor een verzekerde:

  • 1°.die is aangewezen of op afzienbare termijn aangewezen kan zijn op het regelmatig gebruiken van bloed- of bloedproducten of op dialyse,

  • 2°.met het syndroom van Down of met een daarmee vergelijkbare ernstige chromosomale afwijking en voor zover dit gepaard gaat met een verstoorde afweerfunctie,

  • 3°.die partner, gezinslid of huisgenoot is van iemand die HbsAg positief is,

  • 4°.die anders dan in beroepsuitoefening in een dagverblijf, in een tehuis, op een school voor verstandelijk gehandicapten dan wel een sociale werkplaats, blijkens een risico-analyse van de gemeentelijk gezondheidsdienst, een verhoogde kans op besmetting heeft, of

  • 5°.die lijdt aan een chronische leverziekte.

 • c.Hepatitis A en B combinatievaccin

  Voorwaarde:

  uitsluitend voor een verzekerde die zowel voldoet aan een van de voorwaarden voor hepatitis A-vaccin als aan een van de voorwaarden voor hepatitis B-vaccin.

5. Pneumokokkenvaccin

uitsluitend voor een verzekerde:

 • a.die valt in een medische risicogroep en daarop is aangewezen overeenkomstig de (internationale) richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard.

 • b.die ten gevolge van COVID-19 is opgenomen geweest in het ziekenhuis, en

  • 1.restafwijkingen op CT-thorax heeft (fibrose, en/of bronchiëctasieën, en/of persisterende infiltratieve afwijkingen / atelectase), en

  • 2.afwijkingen in longfunctie heeft (FVC < 70% en/ of z-score < 2.00, of FEV1/FVC ratio z-score < -1.64 én FEV1 < 50% van voorspeld, of DLCOc < 60%).

6.

[Red: Vervallen.]

7.

[Red: Vervallen.]

8. Een anti-retroviraal geneesmiddel

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde die voor behandeling met zo'n geneesmiddel een medische indicatie heeft waarvoor het geneesmiddel krachtens de Geneesmiddelenwet is geregistreerd, met dien verstande dat dit geneesmiddel niet tot de verzekerde prestaties behoort indien het wordt gebruikt als pre-expositie profylaxe ter vermindering van de kans op een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus.

9.

[Red: Vervallen.]

10.

[Red: Vervallen.]

11.

[Red: Vervallen.]

12.

[Red: Vervallen.]

13

[Red: Vervallen.]

14. Rabies-vaccin

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde die is blootgesteld geweest aan het rabies-virus.

15.

[Red: Vervallen.]

16.

[Red: Vervallen.]

17.

[Red: Vervallen.]

18.

[Red: Vervallen.]

19. Palivizumab

Voorwaarde:

Uitsluitend voor een verzekerde die:

 • a.geboren is bij een zwangerschapsduur van tweeëndertig weken of minder en bij het begin van het respiratoir syncytieel virus seizoen jonger was dan zes maanden,

 • b.jonger is dan een jaar en bronchopulmonale dysplasie heeft,

 • c.jonger is dan twee jaar en die voor de behandeling van bronchopulmonale dysplasie zuurstoftherapie nodig heeft,

 • d.jonger is dan twee jaar en die een congenitale hartaandoening heeft die hemodynamisch significant is,

 • e.jonger is dan een jaar en een ernstige immuundeficiëntie heeft, of

 • f.jonger is dan een jaar en een ernstige longpathologie ten gevolge van cystische fibrose heeft.

20.

[Red: Vervallen.]

21.

[Red: Vervallen.]

22.

[Red: Vervallen.]

23.

[Red: Vervallen.]

24.

[Red: Vervallen.]

25.

[Red: Vervallen.]

26.

[Red: Vervallen.]

27. Levodopa/carbidopa intestinale gel

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde die:

 • a.voor het geneesmiddel een medische indicatie heeft waarvoor het geneesmiddel krachtens de Geneesmiddelenwet is geregistreerd, of

 • b.voor dat geneesmiddel een niet-geregistreerde indicatie heeft en lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie wetenschappelijk is onderbouwd en in Nederland voor die aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel.

28.

Ambrisentan, bosentan, epoprostenol intraveneus, iloprost voor inhalatie, macitentan, riociguat, selexipag, sildenafil, tadalafil en treprostinil subcutaan en intraveneus

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde die:

 • a.lijdt aan pulmonale arteriële hypertensie New York Heart Association klasse II en die ambrisentan, bosentan, macitentan, riociguat, selexipag, sildenafil of tadalafil daarvoor krijgt voorgeschreven,

 • b.lijdt aan pulmonale arteriële hypertensie New York Heart Association klasse III of IV en die krijgt voorgeschreven:

  • 1°.één van de orale geneesmiddelen ambrisentan, bosentan, macitentan, riociguat, selexipag, sildenafil of tadalafil, of een combinatie van twee orale geneesmiddelen uit verschillende farmacologische groepen,

  • 2°.een combinatie van een oraal geneesmiddel met iloprost voor inhalatie of met epoprostenol intraveneus of met treprostinil subcutaan of intraveneus,

  • 3°.iloprost voor inhalatie in monotherapie uitsluitend ter behandeling van de primaire vorm van pulmonale arteriële hypertensie, indien de onder 1° genoemde behandeling onvoldoende resultaat heeft en een behandeling met epoprostenol intreveneus of treprostinil subcutaan of intraveneus niet noodzakelijk is of niet mogelijk vanwege bijwerkingen of contra-indicaties, of

  • 4°.uitsluitend als uiterste therapie, indien de onder 1° en 2° genoemde behandelingen onvoldoende resultaat hebben, een combinatie van twee orale geneesmiddelen uit verschillende farmacologische groepen met één van de prostacycline-analoga/receptoragonisten epoprostenol (intraveneus) of met treprostinil (subcutaan of intraveneus) of met selexipag,

 • c.lijdt aan systemische sclerose en aanhoudende digitale ulcera die bosentan krijgt voorgeschreven ter voorkoming van nieuwe digitale ulcera en,

  • 1°.onvoldoende reageert op de behandeling met dihydropyridine calciumantagonisten en iloprost intraveneus, dan wel deze geneesmiddelen niet kan gebruiken en

  • 2°.18 jaar of ouder is, of

 • d.lijdt aan de ziekte chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH) met New York Heart Association klasse II tot III die riociguat krijgt voorgeschreven en

  • 1°.na een chirurgische behandeling ter verbetering van het inspanningsvermogen persisterende of recidiverende CTEPH heeft, of

  • 2°.niet in aanmerking komt voor een chirurgische behandeling ter verbetering van het inspanningsvermogen.

29.

[Red: Vervallen.]

30.

[Red: Vervallen.]

31.

[Red: Vervallen.]

32.

[Red: Vervallen.]

33.

[Red: Vervallen.]

34.

[Red: Vervallen.]

35. Laxantia, middelen bij allergie, middelen tegen diarree, maagledigingsmiddelen en middelen ter bescherming van de ogen tegen uitdroging die op grond van de Geneesmiddelenwet zonder recept mogen worden afgeleverd en andere geneesmiddelen met eenzelfde werkzaam bestanddeel en in eenzelfde toedieningsvorm

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde die blijkens het voorschrift langer dan zes maanden aaneengesloten op het geneesmiddel is aangewezen en voor wie het geneesmiddel is voorgeschreven ter behandeling van een chronische aandoening, tenzij het betreft een voor de verzekerde nieuwe medicatie.

36.

[Red: Vervallen.]

37.

[Red: Vervallen.]

38.

[Red: Vervallen.]

39.

[Red: Vervallen.]

40.

[Red: Vervallen.]

41.

[Red: Vervallen.]

42.

[Red: Vervallen.]

43.

[Red: Vervallen.]

44.

[Red: Vervallen.]

45.

[Red: Vervallen.]

46.

[Red: Vervallen.]

47.

[Red: Vervallen.]

48.

[Red: Vervallen.]

50.

[Red: Vervallen.]

51. Sitagliptine, linagliptine, vildagliptine, saxagliptine en alogliptine

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 die niet behandeld kan worden met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, geen insuline gebruikt en dit middel gebruikt als monotherapie of als een tweevoudige of drievoudige behandeling in combinatie met metformine en/of een sulfonylureumderivaat.

52.

[Red: Vervallen.]

53.

[Red: Vervallen.]

54.

[Red: Vervallen.]

55.

[Red: Vervallen.]

56.

[Red: Vervallen.]

57. Benzodiazepinereceptor-agonist in orale of rectale toedieningsvorm

57a. Benzodiazepinereceptor-agonist, met uitzondering van diazepam

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde die dit geneesmiddel gebruikt als:

 • a.onderhoudsbehandeling bij epilepsie of als behandeling bij epileptisch insult,

 • b.behandeling van angststoornissen, waarbij medicamenteuze therapie met ten minste twee antidepressiva overeenkomstig de geldende richtlijnen, heeft gefaald,

 • c.behandeling bij multipele psychiatrische problematiek, waarbij behandeling met hoge doses benzodiazepinen noodzakelijk is, of

 • d.palliatieve sedatie bij terminale zorg.

57b. Diazepam

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde die

 • a.dit geneesmiddel gebruikt als:

  • 1°.onderhoudsbehandeling bij epilepsie of als behandeling bij epileptisch insult,

  • 2°.behandeling van angststoornissen, waarbij medicamenteuze therapie met ten minste twee antidepressiva overeenkomstig de geldende richtlijnen, heeft gefaald,

  • 3°.behandeling bij multipele psychiatrische problematiek, waarbij behandeling met hoge doses benzodiazepinen noodzakelijk is,

  • 4°.palliatieve sedatie bij terminale zorg, of

 • b.niet ambulant is en dit middel gebruikt als spierrelaxans bij therapieresistente spierspasmen ten gevolge van een neurologische aandoening.

58. Exenatide

Voorwaarde:

 • a.uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 en een BMI ≥30 kg/m2, bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende kunnen worden gereguleerd met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat in de maximaal verdraagbare doseringen en die geen insuline gebruikt, tenzij de verzekerde al op 1 mei 2011 met dit middel in combinatie met insuline wordt behandeld,

 • b.als toevoeging aan metformine en basaal-insuline (NPH-insuline/langwerkend insuline analoog) bij een verzekerde met diabetes mellitus type 2 en een BMI ≥ 30 kg/m2 bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende zijn gereguleerd na ≥ 3 maanden behandeling met optimaal getitreerd basaal insuline in combinatie met metformine (al dan niet met een sulfonylureumderivaat) in een maximaal verdraagbare dosering, of

 • c.als toevoeging aan een SGLT2-remmer en metformine of wanneer er een contra-indicatie bestaat voor een SGLT2-remmer, toegevoegd aan de standaardbehandeling, bij een verzekerde met diabetes mellitus type 2 met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten (overeenkomstig de NHG-richtlijn Diabetes Mellitus type 2):

  • 1°.met eerder bewezen hart- en vaatziekten, en/of

  • 2°.chronische nierschade.

59.

[Red: Vervallen.]

60.

[Red: Vervallen.]

61.

[Red: Vervallen.]

62.

[Red: Vervallen.]

63.

[Red: Vervallen.]

64. Anticonceptiva

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde:

 • a.jonger dan eenentwintig jaar,

 • b.ter behandeling van endometriose indien de verzekerde hierop is aangewezen overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard, of

 • c.ter behandeling van menorragie waarbij sprake is van bloedarmoede, inhoudende een hemoglobinewaarde die lager is dan de referentiewaarden zoals gehanteerd in de richtlijnen van de desbetreffende beroepsgroepen.

65.

[Red: Vervallen.]

66.

[Red: Vervallen.]

67.

[Red: Vervallen.]

68.

[Red: Vervallen.]

69.

[Red: Vervallen.]

70. Ticagrelor

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde die is aangewezen op het geneesmiddel in combinatie met acetylsalicylzuur bij een acuut coronair syndroom (instabiele angina pectoris, myocardinfarct met ST-segmentstijging of myocardinfarct zonder ST-segmentstijging), zowel bij medicamenteus behandelde patiënten als bij patiënten die een percutane coronaire interventie of arteriële coronaire bypasschirurgie moeten ondergaan.

71. Maagzuurremmers in orale toedieningsvorm, inclusief combinatieproducten die een maagzuurremmer bevatten met uitzondering van combinatieproducten met antibiotica bestemd voor bestrijding van Helicobacter Pylori

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde die blijkens het voorschrift langer dan zes maanden aaneengesloten op het geneesmiddel is aangewezen en voor wie het geneesmiddel is voorgeschreven ter behandeling van een chronische aandoening, tenzij het betreft een voor de verzekerde nieuwe medicatie.

72.

[Red: Vervallen.]

73.

[Red: Vervallen.]

74. Everolimus

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde met laag tot matig immunologisch risico die een allogene stamcel of orgaantransplantatie heeft ondergaan en die dit middel krijgt voorgeschreven voor de profylaxe van afstoting (GVHD).

75.

[Red: Vervallen.]

76. Cladribine

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met zeer actieve relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS)

 • a.gedefinieerd door 2 of meer relapsen in het voorafgaande jaar bij therapie-naïeve patiënten, of

 • b.die niet heeft gereageerd op een behandeling met ten minste één ziektemodificerend geneesmiddel (DMD) dat geregistreerd is voor de behandeling van MS.

77.

[Red: Vervallen.]

78. Tafamidis

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder

 • a.met aangetoonde transthyretine-amyloïdose en stadium 1 symptomatische polyneuropathie die geen levertransplantatie heeft ondergaan, of

 • b.met wild-type of erfelijke transthyretine-amyloïdose met cardiomyopathie én NYHA klasse I-II.

79.

[Red: Vervallen.]

80.

[Red: Vervallen.]

81.

[Red: Vervallen.]

82.

[Red: Vervallen.]

83.

[Red: Vervallen.]

84.

[Red: Vervallen.]

85. Lixisenatide

Voorwaarde:

 • a.uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 en een BMI ≥30 kg/m2, bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende kunnen worden gereguleerd met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat in de maximaal verdraagbare doseringen en die geen insuline gebruikt, of

 • b.als toevoeging aan metformine en basaal-insuline (NPH-insuline/langwerkend insuline analoog) bij een verzekerde met diabetes mellitus type 2 en een BMI ≥ 30 kg/m2 bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende zijn gereguleerd na ≥ 3 maanden behandeling met optimaal getitreerd basaal insuline in combinatie met metformine (al dan niet met een sulfonylureumderivaat) in een maximaal verdraagbare dosering.

86. Empagliflozine

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde:

 • a.met diabetes mellitus type 2 die niet behandeld kan worden met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, geen insuline gebruikt en dit middel gebruikt als een tweevoudige combinatie met metformine of drievoudige behandeling in combinatie met metformine en een sulfonylureumderivaat, of

 • b.van achttien jaar of ouder met symptomatisch (NYHA II-IV) chronisch hartfalen, of

 • c.van achttien jaar of ouder met diabetes mellitus type 2 met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten:

  • 1.met eerder bewezen hart- en vaatziekten; en/of

  • 2.chronische nierschade met

   • –eGFR 30-44 ml/min per 1,73m2 zonder albuminurie of

   • –eGFR 30-59 ml/min per 1,73m2 met matig verhoogde albuminurie (ACR> 3 mg/mmol) of

   • –eGFR ≥ 60 ml/min per 1,73m2 met ernstig verhoogde albuminurie (ACR>30 mg/mmol).

87. Combinatiepreparaat bevattende elvitegravir-cobicistat-emtricitabine-tenofovir disoproxil fumaraat

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder die geïnfecteerd is met het humaan immunodeficiëntievirus-1 (hiv-1) en

 • a.die niet eerder is behandeld met antiretrovirale geneesmiddelen, of

 • b.die therapie ervaren is en bij aanvang van de combinatiebehandeling met elvitegravir ten minste 6 maanden een plasma hiv RNA van <50 kopieën/ml heeft.

88. Mercaptopurine suspensie voor oraal gebruik

Voorwaarde:

uitsluitend voor de behandeling van acute lymfatische leukemie.

89.

[Red: Vervallen.]

90. Pirfenidon

Voorwaarde

uitsluitend voor de behandeling van lichte tot matige idiopathische pulmonale fibrose (IPF) bij volwassenen.

91.

[Red: Vervallen.]

92. Leuproreline

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde die dit geneesmiddel krijgt voorgeschreven voor een behandeling anders dan in het kader van ondersteunende voortplantingstechnieken.

93. Canagliflozine

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde:

 • a.met diabetes mellitus type 2 die niet behandeld kan worden met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, geen insuline gebruikt en dit middel gebruikt als een tweevoudige of drievoudige behandeling in combinatie met metformine en/of een sulfonylureumderivaat, of

 • b.van achttien jaar of ouder met diabetes mellitus type 2 met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten:

  • 1°.met eerder bewezen hart- en vaatziekten; en/of

  • 2°.chronische nierschade met

   • –eGFR 30-44 ml/min per 1,73m2 zonder albuminurie,

   • –eGFR 30-59 ml/min per 1,73m2 met matig verhoogde albuminurie (ACR> 3 mg/mmol) of

   • –eGFR ≥ 60 ml/min per 1,73m2 met ernstig verhoogde albuminurie (ACR>30 mg/mmol).

94.

[Red: Vervallen.]

95. Rivaroxaban tabletten

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde:

 • 1.van achttien jaar of ouder die:

  • a.op dit geneesmiddel is aangewezen voor de preventie van veneuze trombo-embolie na een electieve knie- of heupvervangende operatie, of

  • b.met nonvalvulair atriumfibrilleren en een of meer risicofactoren dit geneesmiddel ter preventie van cerebrovasculair accident of systemische embolie gebruikt overeenkomstig de introductieleidraad die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen is aanvaard, of

  • c.op dit geneesmiddel is aangewezen in combinatie met acetylsalicylzuur en clopidogrel voor de preventieve behandeling van een acuut coronair syndroom met verhoogde cardiale biomarkers die geen eerdere beroerte of TIA heeft doorgemaakt, of

  • d.op dit geneesmiddel is aangewezen voor de behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) en de preventie van recidiverende DVT en PE, of

  • e.op dit geneesmiddel is aangewezen in combinatie met acetylsalicylzuur voor de preventieve behandeling van atherotrombotische complicaties bij patienten met coronaire hartziekte (CHZ) of symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (PAV) met een hoog risico op ischemische voorvallen of

 • 2.voor voldragen neonaten, zuigelingen en peuters, kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar die op dit geneesmiddel is aangewezen voor de behandeling van veneuze trombo-embolie (VTE) en preventie van recidief VTE na een antistollingsbehandeling gedurende ten minste 5 dagen.

96.

[Red: Vervallen.]

97.

[Red: Vervallen.]

98. Febuxostat

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde die niet (meer) behandeld kan worden met, of niet reageert op behandeling met allopurinol, en waarbij tevens aantoonbaar sprake is van uraatafzettingen.

99.

[Red: Vervallen.]

100. Ivacaftor

Voorwaarde:

uitsluitend voor cystische fibrose (CF) patiënten

 • a.met de ’gating mutaties’ waarvoor ivacaftor geregistreerd is,

 • b.met een R117H mutatie waarvoor ivacaftor geregistreerd is,

 • c.van zes jaar en ouder in combinatie met tezacaftor/ivacaftor die

  • 1°.homozygoot zijn voor de F508del-mutatie in het CFTR-gen of

  • 2°.heterozygoot zijn voor de F508del-mutatie en één van de volgende mutaties hebben in het CFTR-gen: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A-->G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G-->A, 3272-26A-->G en 3849+10kbC-->T, of

 • d.van zes jaar en ouder die tenminste één F508del mutatie hebben in het CFTR-gen, in combinatie met elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor.

101. Apixaban

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder

 • a.die op dit geneesmiddel is aangewezen voor de preventie van veneuze trombo-embolie na een electieve knie- of heupvervangende operatie,

 • b.met nonvalvulair atriumfibrilleren en één of meer risicofactoren die dit geneesmiddel ter preventie van cerebrovasculair accident of systemische embolie gebruikt overeenkomstig de introductieleidraad die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen is aanvaard, of

 • c.die op dit geneesmiddel is aangewezen voor de behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) en de preventie van recidiverende DVT en PE.

102. Linaclotide

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder

 • a.met matig tot ernstig prikkelbaredarmsyndroom met constipatie (PDS-C) zoals vastgesteld volgens de ROME-III criteria,

 • b.bij wie onvoldoende klinische controle kan worden bereikt met een behandeling op basis van leefstijladviezen en laxans therapie conform de NHG-Standaard prikkelbaredarmsyndroom gedurende ten minste 12 maanden,

 • c.die is doorverwezen naar een medisch specialist en behandeld conform het protocol dat door de desbetreffende beroepsgroepen is aanvaard, en

  • 1°.een PDS-SSS score heeft van tenminste 300 punten bij aanvang van de proefbehandeling van 1 maand, of

  • 2°.een PDS-SSS score heeft bij aanvang van en gedurende voortgezette behandeling die ten minste 50 punten lager is dan de score bij aanvang van de proefbehandeling.

103. Edoxaban

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder

 • a.met nonvalvulair atriumfibrilleren en één of meer risicofactoren die dit geneesmiddel ter preventie van cerebrovasculair accident of systemische embolie gebruikt overeenkomstig de introductieleidraad die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen is aanvaard, of

 • b.die op dit geneesmiddel is aangewezen voor de behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) en de preventie van recidiverende DVT en PE.

104. Nintedanib

Voorwaarde:

uitsluitend voor de behandeling van progressief fibroserende interstitiële longziekten (PF-ILD, inclusief de progressieve vorm van Ssc-ILD) en idiopathische pulmonale fibrose (IPF) bij volwassenen.

105. 6-tioguanine tabletten van 10 mg of 20 mg

Voorwaarde:

Uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder die dit middel gebruikt als onderhoudsbehandeling voor een inflammatoire darmziekte (ziekte van Crohn of ulceratieve colitis), en die onvoldoende reageert op of intolerant is voor standaard tiopurine behandeling (azathioprine of mercaptopurine), en dit middel niet gebruikt in combinatie met een TNF-alfaremmer of met vedolizumab.

106. Evolocumab

Voorwaarde:

Bij patiënten met hypercholesterolemie (familiaire en niet-familiaire) en voldoende hoog risico, indien een maximaal verdraagbare statine in combinatie met ezetimibe niet de behandeldoelstelling bereikt overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard, kan evolocumab worden ingezet als volgt:

 • (i)in combinatie met zowel een statine als ezetimibe of;

 • (ii)in combinatie met enkel ezetimibe indien er sprake is van gedocumenteerde statine-intolerantie: statine-geassocieerde spierpijn voor tenminste drie verschillende statines vastgesteld volgens het stroomschema en de criteria beschreven door EAS/ESC consensus (European Heart Journal 2015; 36: 1012-1022).

Patiënten met voldoende hoog risico zijn gedefinieerd als één van onderstaande groepen:

 • 1)Homozygote familiare hypercholesterolemie patiënten die niet-LDL- receptor negatief zijn;

 • 2)Heterozygote familiare hypercholesterolemie patiënten;

 • 3)Patiënten met een doorgemaakt cardiovasculair event én een recidief cardiovasculair event;

 • 4)Patiënten met diabetes mellitus type 2 én een doorgemaakt cardiovasculair event;

 • 5)Patiënten met een doorgemaakt cardiovasculair event én echte statine-intolerantie die is vastgesteld en gedocumenteerd.

107.

[Red: Vervallen.]

108. Dexamfetamine en Lisdexamfetamine

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde met ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit), wanneer de respons op een eerdere behandeling met methylfenidaat klinisch ontoereikend bleek.

109. Combinatiepreparaat bevattende sacubitril en valsartan

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met symptomatisch chronisch hartfalen NYHA klasse II t/m IV met verminderde ejectiefractie (LVEF ≤ 35%) die niet toereikend kan worden behandeld met een ACE-remmer/angiotensine-II receptor blokker in combinatie met een bètablokker en dit middel gebruikt ter vervanging van de ACE-remmer/angiotensine-II receptor blokker.

110. Alirocumab en Inclisiran

Voorwaarde:

bij patiënten met hypercholesterolemie (familiaire en niet-familiaire) en voldoende hoog risico, indien een maximaal verdraagbare statine in combinatie met ezetimibe niet de behandeldoelstelling bereikt overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard, kan alirocumab of inclisiran worden ingezet als volgt:

 • (i)in combinatie met zowel een statine als ezetimibe of;

 • (ii)in combinatie met enkel ezetimibe indien er sprake is van gedocumenteerde statine-intolerantie: statine-geassocieerde spierpijn voor tenminste drie verschillende statines vastgesteld volgens het stroomschema en de criteria beschreven door EAS/ESC consensus (European Heart Journal 2015; 36: 1012-1022).

Patiënten met voldoende hoog risico zijn gedefinieerd als één van onderstaande groepen:

 • 1)Heterozygote familiare hypercholesterolemie patiënten;

 • 2)Patiënten met een doorgemaakt cardiovasculair event én een recidief cardiovasculair event;

 • 3)Patiënten met diabetes mellitus type 2 én een doorgemaakt cardiovasculair event;

 • 4)Patiënten met een doorgemaakt cardiovasculair event én echte statine-intolerantie die is vastgesteld en gedocumenteerd.

111. Rifaximine

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder toegevoegd aan lactulose, voor de preventie van de derde en volgende episodes van manifeste hepatische encefalopathie.

112. Combinatie van basale insuline en een GLP-1-Agonist

Voorwaarde:

als toevoeging aan metformine bij een verzekerde met diabetes mellitus type 2 en een BMI ≥ 30 kg/m2 bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende zijn gereguleerd na ≥ 3 maanden behandeling met optimaal getitreerd basaal insuline in combinatie met metformine (al dan niet met een sulfonylureumderivaat) in een maximaal verdraagbare dosering.

113. Tolvaptan

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar en ouder met autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (ADPKD) met chronische nierziekte (CKD) in stadium 1 tot en met 3 bij het instellen van de behandeling, waarbij de ziekte tekenen van snelle progressie vertoont, en daarop is aangewezen overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard.

114. Lumacaftor/Ivacaftor

Voorwaarde:

uitsluitend voor cystische fibrose (CF) patiënten van twee jaar of ouder die homozygoot zijn voor de F508del-mutatie in het CFTR-gen.

115. Idebenon

Voorwaarde:

uitsluitend voor adolescente en volwassen patiënten met Leber's hereditaire opticusneuropathie (LHON) die worden behandeld overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsbeoefenaren zijn aanvaard.

116. Roflumilast

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar en ouder die:

 • a.ernstige chronische obstructieve longziekte (FEV1 <50% van voorspeld) heeft geassocieerd met chronische bronchitis, en

 • b.als toevoeging aan onderhoudsbehandeling (een corticosteroïd, een langwerkend ß2-sympathicomimeticum en een langwerkend parasympathicolyticum) bij een verzekerde die ondanks deze optimale (maximaal gedoseerde) inhalatie triple therapie frequent exacerbaties houdt (≥ 2 matige tot ernstige exacerbaties of ≥ 1 ziekenhuisopname in het jaar voorafgaande aan de start van de behandeling).

117. Ertugliflozine

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 die niet behandeld kan worden met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, geen insuline gebruikt en dit middel gebruikt als een tweevoudige combinatie met metformine.

118. Fingolimod

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van tien jaar of ouder met zeer actieve relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS) die niet heeft gereageerd op een behandeling met ten minste één ziektemodificerend geneesmiddel dat geregistreerd is voor de behandeling van MS.

119. Asfotase alfa

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde met hypofosfatasia bij wie de eerste symptomen zijn opgetreden in de baarmoeder of vóór de leeftijd van zes maanden.

120.

[Red: Vervallen.]

121. Tezacaftor/Ivacaftor

Voorwaarde:

uitsluitend in combinatie met ivacaftor voor de behandeling van cystische fibrose (CF) patiënten van zes jaar en ouder die

 • a.homozygoot zijn voor de F508del-mutatie in het CFTR-gen, of

 • b.heterozygoot zijn voor de F508del-mutatie en één van de volgende mutaties hebben in het CFTR-gen: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G en 3849+10kbC→T.

122. Fampridine

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met multiple sclerose met Expanded Disability Status Scale van 4 tot en met 7 (EDSS 4-7) én een ernstig beperkt loopvermogen met een Timed 25 Foot Walk Testscore van tenminste 6 seconden (T25FWT ≥6 seconden) die voldoet aan de voorwaarden van de proefbehandelstrategie:

 • a.bij de start een proefbehandeling van twee weken met dit geneesmiddel;

 • b.na deze proefbehandeling wordt een verbetering van tenminste 20 procent op de T25FWT bereikt.

123.4. Componenten meningokokken B vaccin

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van twee maanden of ouder met:

 • a.een aangeboren complementdeficiëntie;

 • b.een indicatie voor gebruik van het geneesmiddel eculizumab;

 • c.(functionele) hypo-/asplenie, die een hoog risico op invasieve meningokokkenziekte heeft.

124. Trientine

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde met de ziekte van Wilson die niet kan uitkomen met een therapie met D-penicillamine in de maximaal verdraagbare dosering.

125. Pentosanpolysulfaatnatrium

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met blaaspijnsyndroom gekenmerkt door ofwel glomerulaties ofwel Hunner laesies met matige tot hevige pijn, aandrang en mictiefrequentie.

126. Miglustat

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde met de ziekte van Niemann-Pick type C.

127. Siponimod

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met actieve secundaire progressieve multiple sclerose (SPMS) gedefinieerd door exacerbaties of kenmerken van ontstekingsactiviteit aangetoond door beeldvormende technieken en die niet heeft gereageerd op een behandeling met ten minste één ziektemodificerend geneesmiddel dat geregistreerd is voor de behandeling van MS.

128. Amikacine liposomale suspensie

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde met een niet-tuberculeuze mycobacteriële longinfectie die wordt veroorzaakt door Mycobacterium avium-complex, geen cystische fibrose heeft en die geen kweekconversie heeft bereikt na een behandeling van ten minste 6 maanden met een op de richtlijn gebaseerd antibacterieel schema overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsbeoefenaren zijn aanvaard.

129. Rivaroxaban suspensie

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde voldragen neonaten, zuigelingen en peuters, kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar die op dit geneesmiddel is aangewezen voor de behandeling van veneuze trombo-embolie (VTE) en preventie van recidief VTE na een antistollingsbehandeling gedurende ten minste 5 dagen.

130. Dapagliflozine

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde:

 • a.met diabetes mellitus type 2 die niet behandeld kan worden met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, geen insuline gebruikt en dit middel gebruikt als een tweevoudige of drievoudige behandeling in combinatie met metformine en/of een sulfonylureumderivaat,

 • b.van achttien jaar of ouder met symptomatisch (NYHA II-IV) chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie (LVEF<40%),

 • c.van achttien jaar of ouder met diabetes mellitus type 2 met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten, of

 • d.van achttien jaar of ouder met chronische nierschade.

131. Recombinant herpes zoster vaccin met adjuvans

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder

 • a.die onlangs een stamceltransplantatie (allogeen of autoloog) ondergaan heeft, of bij wie een stamceltransplantatie gepland staat,

 • b.met een solide tumor of hematologische kanker, die behandeld wordt met een immuunsuppressieve behandeling, bij wie vaccinatie vóór, tijdens of na de behandeling toegediend kan worden,

 • c.die onlangs een orgaantransplantatie ondergaan heeft, of bij wie een orgaantransplantatie gepland staat, of

 • d.die geïnfecteerd is met het Humaan Immuundeficiëntie Virus (HIV).

132. Ozanimod

Voorwaarde:

uitsluitend voor de behandeling van multiple sclerose.

133. Erenumab, fremanezumab en galcanezumab

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar en ouder met chronische migraine na uitsluiten of behandeling van medicatieovergebruikshoofdpijn en na falen van profylactische behandeling met

 • a.minimaal twee maanden topiramaat of valproaat in adequate doseringen en

 • b.minimaal twee pogingen met botulinetoxine A (6 maanden) volgens PREEMPT protocol,

tenzij het een verzekerde betreft met chronische migraine die op 17 september 2021 al in het kader van een managed access program met een CGRP-remmer werd behandeld.

134. Givosiran

Voorwaarde:

uitsluitend voor de behandeling van acute hepatische porfyrie voor patiënten met

een bevestigde diagnose van acute hepatische porfyrie met een recente

voorgeschiedenis van frequente acute porfyrie aanvallen (≥2 acute aanvallen over

6 maanden of op hemine profylaxe).

135. Parathyreoïdhormoon, op grond van artikel 2.1, vijfde lid, van het Besluit zorgverzekering

Voorwaarde:

Tot 1 januari 2025 voor een verzekerde van achttien jaar en ouder met chronische hypoparathyreoïdie wiens toestand onvoldoende onder controle kan worden gebracht met standaardtherapie alleen, voor zover de verzekerde deelneemt aan onderzoek als bedoeld in artikel 2.2, vijfde lid.

136. Ataluren, op grond van artikel 2.1, vijfde lid, van het Besluit zorgverzekering

Voorwaarde:

Tot 1 februari 2024 voor een ambulante verzekerde van twee jaar en ouder met spierdystrofie van Duchenne als gevolg van een nonsense-mutatie in het dystrofine-gen, vastgesteld door middel van genetisch onderzoek, voor zover de verzekerde deelneemt aan onderzoek als bedoeld in artikel 2.2, vijfde lid.

137. Levomepromazine

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde waarbij het geneesmiddel zal worden ingezet voor:

 • 1.palliatieve sedatie, bij onvoldoende effect van midazolam, of

 • 2.misselijkheid en braken in de palliatieve fase, bij onvoldoende effect van andere anti-emetica overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard.

138. Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor

Voorwaarde:

uitsluitend in combinatie met ivacaftor voor de behandeling van cystische fibrose (CF) patiënten van zes jaar en ouder die tenminste één F508del mutatie hebben in het CFTR-gen.

139. Fostemsavir en lenacapavir

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde

 • a.met een, tegen meerdere geneesmiddelen resistente, infectie met het humaan immunodeficiëntievirus-1 (hiv-1), voor wie het anders niet mogelijk is om een suppressief antiviraal regime samen te stellen, en

 • b.die geen combinatie gebruikt van fostemsavir met lenacapavir, en

 • c.die dit middel niet gebruikt als pre-expositie profylaxe ter vermindering van de kans op een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus.

140. Volanesorsen

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder als aanvulling op het dieet voor de behandeling van genetisch bevestigd familiair chylomicronemiesyndroom (FCS) met een hoog risico van pancreatitis bij wie de respons op dieet en triglyceridenverlagende behandeling onvoldoende was.

141. Liraglutide

Voorwaarde:

 • a.uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 en een BMI ≥ 30 kg/m2, bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende kunnen worden gereguleerd met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat in de maximaal verdraagbare doseringen en die geen insuline gebruikt, tenzij de verzekerde al op 1 mei 2011 met dit middel in combinatie met insuline wordt behandeld,

 • b.als toevoeging aan metformine en basaal-insuline (NPH-insuline/langwerkend insuline analoog) bij een verzekerde met diabetes mellitus type 2 en een BMI ≥ 30 kg/m2 bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende zijn gereguleerd na ≥ 3 maanden behandeling met optimaal getitreerd basaal insuline in combinatie met metformine (al dan niet met een sulfonylureumderivaat) in een maximaal verdraagbare dosering,

 • c.in combinatie met een door het RIVM erkende gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), indien de GLI niet succesvol is na 1 jaar, voor de behandeling van volwassenen zonder diabetes mellitus type 2 met een extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico en die (nog) niet in aanmerking komen voor metabole chirurgie:

  • 1°.met een BMI ≥35 kg/m2 in combinatie met een comorbiditeit (hart- en vaatziekte, slaapapneu en/of artrose) óf

  • 2°.met een BMI ≥40 kg/m2.

  De behandeling dient te worden gestaakt indien na 3 maanden gebruik van de onderhoudsdosering het aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen, of

 • d.als toevoeging aan een SGLT2-remmer en metformine of wanneer er een contra-indicatie bestaat voor een SGLT2-remmer, toegevoegd aan de standaardbehandeling, bij een verzekerde met diabetes mellitus type 2 met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten (overeenkomstig de NHG-richtlijn Diabetes Mellitus type 2):

  • 1°.met eerder bewezen hart- en vaatziekten, en/of

  • 2°.chronische nierschade.

142. Ofatumumab

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde met actieve relapsing multiple sclerose (RMS):

 • a.met voortdurende inflammatoire ziekteactiviteit ondanks adequate behandeling met ten minste één ziektemodulerend geneesmiddel dat geregistreerd is voor de behandeling van MS, of

 • b.behandel-naïeve patiënten met zeer actieve ziekte gedefinieerd door de aanwezigheid van twee of meer invaliderende relapses in één jaar en 1 of meer gadolinium aankleurende laesies en/of nieuwe T2-laesies en/of significant groter wordende T2-laesies (≥ 50 procent toename maximale diameter).

143. Finerenon

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met chronische nierschade met diabetes mellitus type 2.

144. Dabigatran

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde

 • a.van achttien jaar of ouder

  • 1°.die op dit geneesmiddel is aangewezen voor de preventie van veneuze trombo-embolie na een electieve knie- of heupvervangende operatie,

  • 2°.met nonvalvulair atriumfibrilleren en één of meer risicofactoren die dit geneesmiddel ter preventie van cerebrovasculair accident of systemische embolie gebruikt overeenkomstig de introductieleidraad die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen is aanvaard, of

  • 3°.die op dit geneesmiddel is aangewezen voor de behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) en de preventie van recidiverende DVT en PE, of

 • b.van acht tot achttien jaar die op dit geneesmiddel is aangewezen voor de behandeling van veneuze trombo-embolie (VTE) en preventie van recidief VTE na een parenterale antistollingsbehandeling gedurende ten minste 5 dagen.

145. Pitolisant

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde met narcolepsie.

146. Dulaglutide en Semaglutide

Voorwaarde:

 • a.uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 en een BMI ≥ 30 kg/m2, bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende kunnen worden gereguleerd met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat in de maximaal verdraagbare doseringen en die geen insuline gebruikt,

 • b.als toevoeging aan metformine en basaal-insuline (NPH-insuline/langwerkend insuline analoog) bij een verzekerde met diabetes mellitus type 2 en een BMI ≥ 30 kg/m2, bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende zijn gereguleerd na ≥ 3 maanden behandeling met optimaal getitreerd basaal insuline in combinatie met metformine (al dan niet met een sulfonylureumderivaat) in een maximaal verdraagbare dosering, of

 • c.als toevoeging aan een SGLT2-remmer en metformine of wanneer er een contra-indicatie bestaat voor een SGLT2-remmer, toegevoegd aan de standaardbehandeling, bij een verzekerde met diabetes mellitus type 2 met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten (overeenkomstig de NHG-richtlijn Diabetes Mellitus type 2):

  • 1°.met eerder bewezen hart- en vaatziekten, en/of

  • 2°.chronische nierschade.

147. Bupropion met naltrexon

Voorwaarde:

uitsluitend voor de behandeling van volwassenen in combinatie met een door het RIVM erkende gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), indien de GLI niet succesvol is na 1 jaar, met:

 • a.BMI ≥30 kg/m2, of

 • b.BMI 27 kg/m2 tot 30 kg/m2 in combinatie met een comorbiditeit ((risicofactoren voor) hart- en vaatziekte, diabetes mellitus type 2, slaapapneu en/of artrose).

De behandeling dient te worden gestaakt indien na vier maanden gebruik het aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen.

148. Setmelanotide

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van zes jaar en ouder:

 • a.met genetisch bevestigde (volgens de internationale genetische classificatie standaarden) pro-opiomelanocortine(POMC)-deficiëntie, waaronder proproteïneconvertase-subtilisine/kexine type 1(PCSK1)-deficiëntie, of biallelische leptinereceptor(LEPR)-deficiëntie,

 • b.die gecombineerde leefstijlinterventie heeft doorlopen.

De behandeling dient te worden gestaakt indien na 6 maanden gebruik van de onderhoudsdosering het aanvankelijke gewicht voor kinderen in de groei niet is gestabiliseerd en voor uitgegroeide adolescenten en volwassenen niet met ten minste 5% is afgenomen. De behandeling dient te worden uitgevoerd door een expertisecentrum.

149. Metreleptine

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van twee jaar en ouder:

 • a.met aangeboren gegeneraliseerde lipodystrofie (Berardinelli-Seip-syndroom) of verworven gegeneraliseerde lipodystrofie (Lawrence-syndroom);

 • b.indien met de huidige behandelingen voor diabetes mellitus of dyslipidemie alsmede een strikt dieet de streefwaarden voor HbA1c, triglyceriden en LDL cholesterol niet worden gehaald; of indien er sprake is van steatosis hepatis met steatohepatitis (verhoogde transaminasen) en/of afname van elasticiteit op de fibroscan.

De behandeling dient iedere 6 maanden te worden geëvalueerd en bij onvoldoende werkzaamheid gestaakt te worden. De behandeling dient te worden uitgevoerd door een expertisecentrum.

150. Ivermectine tabletten

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde waarbij het geneesmiddel zal worden ingezet voor behandeling van scabiës.

151. Nirmatrelvir/ritonavir

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde die behoort tot een medische risicogroep en daarop is aangewezen overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard.

152. Alfacalcidol en calcitriol

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde die voor behandeling met het geneesmiddel een medische indicatie heeft waarvoor het geneesmiddel krachtens de Geneesmiddelenwet is geregistreerd.

153. Cannabidiol

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde die cannabidiol gebruikt als adjuvante therapie bij aanvallen die geassocieerd worden met het Lennox-Gastautsyndroom (LGS) of het syndroom van Dravet (DS) in combinatie met clobazam bij patiënten van twee jaar en ouder. De behandeling moet worden gestaakt als na 6 maanden gebruik van de onderhoudsdosering de aanvalsfrequentie niet met ten minste 30% is afgenomen.

154. Relugolix/Estradiol/Norethiseronacetaat

Voorwaarde:

uitsluitend voor een volwassen verzekerde in de vruchtbare leeftijd met hevig menstrueel bloedverlies als gevolg van baarmoederfibromen bij wie de menopauze naar verwachting binnen 2 – 3 jaar intreedt én waarbij conservatieve eerstelijnsmedicatie heeft gefaald én chirurgische behandeling/invasieve ingreep niet gewenst of mogelijk is.

155. Sublinguaal toegediende huisstofmijtextracten 100 IR/300 IR HDM en 12 SQ-HDM

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van twaalf jaar en ouder met aanhoudende door huisstofmijt geïnduceerde allergische rhinitis of rhinoconjunctivitis, gediagnosticeerd op basis van de klinische voorgeschiedenis en een positieve huisstofmijtsensitisatietest (huidpriktest en/of specifieke IgE), ondanks adequate medicamenteuze behandeling.

156. Solriamfetol

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder voor de behandeling van overmatige slaperigheid overdag (EDS) en het verbeteren van de mate van wakker zijn bij patiënten met narcolepsie.