2003, september

Verlaging inkoopvergoedingen apotheekhoudenden (Maatregel De Geus)

(Wettelijk kader: Wet Tarieven Gezondheidszorg)

Per 1 september 2003 worden de inkoopvergoedingen voor geneesmiddelen verlaagd. Onderscheid wordt gemaakt tussen:

  • MultiSource geneesmiddelen; verlaging vergoedingen met 40% tot een maximum van € 20,-- per recept.
  • SingleSource geneesmiddelen; verlaging vergoedingen met 8% tot een maximum van € 9,00 per recept.

Beoogd effect: verdere afroming van de kortingen en bonussen bij apotheekhoudenden en deze afroming zoveel mogelijk te laten plaatsvinden bij de groep geneesmiddelen (geneesmiddelengroepen waar meerdere aanbieders op de markt actief zijn) waar de meeste kortingen en bonussen worden gegeven. Met deze maatregel wil de minister van VWS € 413 mln inclusief 6% BTW extra (boven op de opbrengsten van de toen geldende clawback- maatregel) afromen.

Feitelijk effect: in december 2003 is deze maatregel door de rechter onwettig verklaard en moest de maatregel weer worden ingetrokken. Apothekers hebben afgezien van het terugvorderen van de kortingen in het kader van het gesloten convenant (zie: 2004). Apotheekhoudende huisartsen, die geen convenantpartij zijn, hebben veelal wel de kortingen teruggevorderd. De uiteindelijke opbrengst van de maatregel bedroeg € 87,6 miljoen (inclusief 6% BTW).