2007, januari

Verlenging van het geneesmiddelenconvenant

(Wettelijk kader: geen)

Beoogd effect: zie 2004, februari

Feitelijk effect: zie 2004, februari

2007, september

Transitieakkoord farmaceutische zorg 2008 - 2009

(Wettelijk kader: geen)

Op 17 september 2007 sluit de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur met de Bogin (koepelorganisatie van generieke geneesmiddelenfabrikanten), Nefarma (koepelorganisatie van fabrikanten van innovatieve geneesmiddelen), de apothekersorganisatie KNMP en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een transitieakkoord. Dit akkoord is deels een vervolg op het in 2004 gesloten geneesmiddelenconvenant, maar gaat verder. Via een stappenplan willen partijen komen tot een meer normale marktsituatie bij de ordening van de farmaceutische zorg: minder aanbodregulering vanuit de centrale overheid en meer vraagsturing en prijsvorming via onderhandeling tussen betrokken partijen. Aanvullende afspraken worden nog gemaakt over het verder terugdringen van de kortingen en bonussen aan apotheekhoudenden door structurele prijsverlagingen. De KNMP en ZN zullen zich voorts inspannen om een nieuwe tariefsystematiek voor apothekers in te voeren. Zorgverzekeraars wordt expliciet ruimte geboden om preferentiebeleid te voeren: bij prijsverschillen tussen identieke generieke geneesmiddelen mag de zorgverzekeraar de laagst geprijsde aanwijzen als "preferent".

De financiële taakstellingen van het transitieakkoord luiden als volgt:

2007 € 971 miljoen (taakstelling convenant)
2008 verhoging taakstelling convenant 2007 met nog eens € 340 miljoen
2009 verhoging taakstelling convenant 2007 met nog eens € 456 miljoen
  waarvan: € 197,7 mln. claw back